Debiteurenbeheer

Ga voor een vol­le­dig geïn­te­greer­de opvol­ging van uw debiteurenbeheer.

Lycs architecture U2 BI3 G Mn SSE unsplash

Pro­ac­tief

Van datum factuur tot vervaldag factuur
 1. Versterk uw klantenrelatie
 2. Voorkom toekomstige betalingsproblemen
 • Om een optimaal resultaat te bekomen dient er kort en efficiënt op de bal gespeeld te worden. De periode tussen factuurdatum en vervaldag factuur geeft ons de mogelijkheid om pro-actief te werk te gaan en de betalingen te ‘sturen’ en reeds in een vroegtijdig stadium gebeurlijke problemen te onderkennen en er een gepaste oplossing aan te bieden.
 • Tevens kan in deze periode gewerkt worden aan het versterken van de klantenrelatie, ie. relatiebeheer.
 • Deze fase eindigt bij Vervaldag factuur omdat de factuur op dat moment opeisbaar is geworden.
 • Wij contacteren uw klanten telefonisch of op een meer geautomatiseerde wijze per mail en/of sms

Min­ne­lijk

Van vervaldag factuur +1 tot juridische fase
 1. Telefoon, mail, brief, sms, ...
 2. Procedures en tonaliteit op maat
 • Uw factuur is vervallen. Hoog tijd om aan de invordering ervan te beginnen, want hoe korter op de bal u speelt, hoe beter het resultaat zal zijn. Deze fase is compleet moduleerbaar naar uw wensen en noden. Hoe sneller de invordering gestart wordt hoe beter het resultaat en hoe performanter het te volgen traject zal zijn
 • Wij stellen u het meest performante traject voor, een eenvormige procedure rekening houdende met de door u gewenste termijnen en tonaliteit. Wij leveren maatwerk gebaseerd op de filosofie en doelstellingen van uw bedrijf
 • Om een performant invorderingstraject samen te stellen moet rekening gehouden worden met enkele zeer belangrijke elementen zoals:
  • Hoe is uw debiteurenportefeuille samengesteld? Is dit eerder B2B of B2C of toch B2G?
  • Bestaat uw debiteurenbestand eerder uit eenmalige klanten of wederkerende klanten?
  • Tot op welk moment primeert voor u het instandhouden van de klantenrelatie op het innen van uw openstaande vorderingen?
  • Hoe is uw invorderingstraject op dit moment opgebouwd
 • Aan de hand van verschillende vragen brengen we uw toestand in kaart en stellen we een invorderingstraject op uw maat op. Care & Collect neemt daarna niet enkel de afgesproken acties voor haar rekening maar zal ook de volledige opvolging van de overgemaakte dossiers verzorgen, in uw naam en voor uw rekening.
Let us handle the job, while you get the credits

Incas­so

Incasso
 1. Klantvriendelijk debiteurenportaal
 2. Resultaatgerichte benadering
 • Een unieke kijk op incassoactiviteiten door gecombineerde ervaring van gerechtsdeurwaarder en ervaring op de minnelijke B2B e B2C markt
 • Een heel eigen filosofie veruiterlijkt in:
  • leiden en begeleiden van de debiteur
  • maximale bereikbaarheid
  • maatwerk gestoeld op de filosofie van onze klanten
  • persoonlijke aanpak hand in hand met verregaande automatisering

Juri­disch

gerechtelijke Fase
 1. Aansturing advocaat en deurwaarder
 2. Transparante kostenstaat
 • Wij blijven uw centrale aanspreekpunt en sturen de gerechtsdeurwaarder en advocaat aan in uw naam en voor uw rekening:
  • Wij maken uw dossier op en versturen dit naar de gerechtsdeurwaarder met de vraag een laatste aanmaning voor dagvaarding te versturen naar uw debiteur, onder hoofding van de gerechtsdeurwaarder.
  • De dagvaarding zal worden opgemaakt en een advocaat zal worden aangeduid om u te vertegenwoordigen voor de bevoegde rechtbank.
  • Nadat een vonnis werd uitgesproken gelasten wij ons met het lichten van de expeditie en zal de gerechtsdeurwaarder verzocht worden om tot gerechtelijke uitvoering over te gaan.
  • Wij staan in voor het aansturen van de gerechtsdeurwaarder naar de te nemen invorderingsmaatregelen en het antwoorden op eventuele vragen
  • U kan uw dossier ‘online’ en ‘in real time’ opvolgen via onze beheerstool
 • Hierbij eindigt onze dienstverlening echter niet, Care & Collect gaat nog verder voor u:
  • In geval een collectieve schuldenregeling tussenkomt zorgen wij in uw plaats dat de schuldvordering correct wordt overgemaakt aan de collectieve schuldenregelaar en maken wij u het dossier pas terug over na ontvangst van het afbetalingsplan, zoals bepaald door de rechtbank.
  • Faillissementen & WCO: we ondernemen alle nodige acties om de schuldvordering in te dienen (provisioneel en definitief) en staan garant voor eventuele andere taken (bv. revindiceren).
  • Geografisch werkdomein: Care & Collect bestrijkt het ganse Belgische territorium. Dit werkdomein kan in samenspraak met u uitgebreid worden.
Discover more
Rectangle 9

Wens je meer informatie? Neem contact op!